Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1
In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van A-Booth B.V. wordt onder de volgende begrippen verstaan:
A-Booth B.V. (verder aan te duiden als A-Booth) – gevestigd te Oostzaan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37082463. Rechtsgeldig vertegenwoordigd in zaken door haar directeuren P.C.T. Noordman en J.K. Snoeij;
Opdrachtgever - iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met A-Booth in contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten Overeenkomst of met A-Booth een Overeenkomst heeft gesloten;
Overeenkomst - overeenkomst tussen A-Booth en de Opdrachtgever op grond waarvan A-Booth in opdracht van Opdrachtgever een Opdracht uitvoert;
Opdracht - opdracht die A-Booth grond van de Overeenkomst voor Opdrachtgever dient te verrichten, daaronder begrepen de levering van diensten en zaken bij verkoop en/of verhuur;
Ontwerp - werk dat A-Booth ter voorbereiding op de uitvoering van de Opdracht heeft verricht, zoals bijvoorbeeld het maken van tekeningen, schetsen, modellen en maquettes;
Partij – A-Booth of Opdrachtgever afzonderlijk;
Partijen – A-Booth en Opdrachtgever gezamenlijk;
Algemene Voorwaarden – de voorliggende Algemene Voorwaarden, gedateerd maart 2019;
IE-rechten - rechten op intellectuele creaties. Zoals bijvoorbeeld auteurs-, merken- & modellenrecht, octrooirecht, e.a.;
Schriftelijk – alle uitingen op schrift of in een e-mail vastgelegd.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband.
2.2
Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen of aanvullingen gelden slechts eenmaal. Indien tussen Partijen op een later moment een andere Overeenkomst tot stand komt, dan geldt de onderhavige versie van de Algemene Voorwaarden.
2.3
Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft A-Booth het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
2.4
Als tussen de inhoud van de verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden een discrepantie zou blijken te bestaan, prevaleert de tekst van de Nederlandstalige versie boven de vertaalde.

 

Artikel 3 - Offertes, totstandkoming Overeenkomst en verplichtingen Opdrachtgever
3.1
Tenzij de offerte anders vermeldt, hebben alle offertes een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen.
3.2
Offertes worden ten alle tijden schriftelijk uitgebracht.
3.3
De Overeenkomst komt alleen tot stand als de offerte binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn schriftelijk is geaccepteerd en deze acceptatie A-Booth binnen de in 3.1 genoemde termijn heeft bereikt.
3.4
Indien in de acceptatie voorbehouden en/of wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk door A-Booth uitgebrachte offerte zijn aangebracht, dan komt de Overeenkomst in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde pas tot stand op het moment dat A-Booth Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze voorbehouden en/of afwijkingen in te stemmen.
3.5
Een offerte van A-Booth bestaat uit een of meerdere impressies, een beschrijving van de Opdracht en een bestek met prijzen per item en/ of onderdeel. Het bestek is leidend wat betreft de inhoud van de offerte, wat wel en niet inbegrepen is. Dit ongeacht het feit dat de impressie(s) een ander totaalbeeld of onderdeel/ item tonen en/ of de beschrijving van de opdracht afwijkt van het bestek.
3.6
Een beschrijving van de Opdracht maakt deel uit van de offerte. Als de beschrijving keuzemogelijkheden biedt voor de wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, dan dient Opdrachtgever A-Booth vóór of bij acceptatie van de offerte te informeren over de door hem gemaakte keuze(s). Als Opdrachtgever zijn keuze(s) na acceptatie van de offerte kenbaar maakt, dan bindt dit A-Booth niet voordat zij hier zelf mee instemt. A-Booth is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever in het geval A-Booth niet akkoord is met de ná acceptatie door Opdrachtgever gemaakte keuze(s).
3.7
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten en/of werknemers van A-Booth, binden A-Booth niet dan nadat en voor zover zij door A-Booth schriftelijk zijn bevestigd.
3.8
Opdrachtgever zorgt ervoor dat A-Booth tijdig de beschikking krijgt over alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die voor het uitvoeren van de Opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die A-Booth lijdt en alle extra kosten die het moet en/of heeft moeten maken als gevolg van het niet tijdig kunnen beschikken over de hiervoor genoemde informatie.
3.9
Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen is A-Booth niet gehouden de Opdracht en/of mededelingen, tekeningen, berekeningen, beramingen e.d. van Opdrachtgever, en -voorzover aan de orde- de functionele geschiktheid van door of namens Opdrachtgever voorgeschreven materialen, op juistheid te controleren. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan A-Booth  verstrekte informatie juist en volledig is. Tekeningen, berekeningen en beramingen worden door Opdrachtgever steeds voorzien van de datum waarop deze uitgegeven zijn.
3.10
A-Booth is nooit aansprakelijk voor tekortkomingen in de dienstverlening die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Opdrachtgever aan A-Booth verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. Opdrachtgever vrijwaart A-Booth van elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, beramingen en andere gegevens.
3.11
A-Booth bevestigt, indien praktisch mogelijk, overeengekomen meerwerk schriftelijk voorafgaand aan de uitvoering daarvan. Ontbreekt hiervoor een redelijke termijn, dan wordt meerwerk direct tegen nacalculatie uitgevoerd. Bezwaren tegen de inhoud van de schriftelijke bevestiging moeten schriftelijk bij A-Booth worden ingediend. Bedraagt de termijn tussen de bevestiging van het meerwerk door A-Booth en de uitvoering daarvan minder dan 8 (acht) dagen, dan dient Opdrachtgever bezwaren tegen het meerwerk uiterlijk vóór de uitvoering van het meerwerk schriftelijk bij A-Booth in te dienen. Maakt Opdrachtgever binnen de genoemde termijn geen bezwaar, dan wordt (de juistheid van) de schriftelijke bevestiging van het meerwerk geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard.
3.12
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen wordt meerwerk uitgevoerd tegen de prijzen die gelden bij het aangaan van de Overeenkomst, dit met in achtneming van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.
3.13
Meerwerk kan ook bestaan uit de reiniging, reparatie en/ of vervanging van aanzienlijk vervuilde materialen zoals meubilair, wanden etc. en/ of de vermissing van ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 4 – Annulering, ontbinding of wijziging
4.1
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever, is A-Booth bevoegd alle kosten die zij reeds in het kader van de uitvoering daarvan heeft gemaakt, met een minimum van 30% van het totale geoffreerde bedrag, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.2
De Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip dat Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
4.3
Door de ontbinding worden vorderingen van A-Booth direct opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door A-Booth geleden en te lijden schade. Deze kan onder meer bestaan uit winstderving, gevolgschade en transportkosten noodzakelijk ter (retour)verkrijging van rechtsgeldige eigendommen.
4.4
Indien een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever en in onderling overleg wordt gewijzigd, is A-Booth gerechtigd de door deze wijziging veroorzaakte extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De oorspronkelijke overeengekomen levertijd zal in geval van wijziging niet meer van kracht zijn.
4.5
A-Booth kan een offerte of een Overeenkomst uitsluitend annuleren, indien zij de beoogde annulering uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht, dan wel binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maakt.
4.6
Bij gedeeltelijke annulering blijft de offerte of Overeenkomst voor het restant intact.


Artikel 5 – Prijzen
5.1
De prijzen voor de Opdracht zijn de prijzen zoals die in de offerte zijn weergegeven, tenzij zich omstandigheden na de totstandkoming van de Overeenkomst maar voor het uitvoeren van de Opdracht voordoen die tot een wijziging van de prijzen leiden.
5.2
Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen van A-Booth:
• inclusief werkvoorbereiding en transport;
• gebaseerd op werktijden tijdens reguliere arbeidsuren;
• tenzij anders vermeld gebaseerd op huur en voor een periode van maximaal 10 dagen;
• gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten;
• gebaseerd op levering vanaf het vestigingsadres, magazijn of andere opslagplaats van het A-Booth;
• gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende lonen, salarissen en sociale lasten;
• gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende prijzen van grond- en hulpstoffen;
• gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende door derden aan A-Booth  berekende prijzen;
• alle kosten die derden na aanvang van de Opdracht en in het kader van de Opdracht bij A-Booth  in rekening brengen, komen voor rekening van Opdrachtgever;
• tenzij anders vermeld exclusief de kosten van aanleg en verbruik van elektra, water, perslucht, internet en andere datalijnen;
• tenzij anders vermeld exclusief de kosten van uitlijnen, afvoer van afval anders dan van eigen materialen, lokale milieuheffingen en verwijderingsbijdragen en parkeer- en/of entreekosten van personeel A-Booth en betrokken onderaannemers;
• exclusief eventuele kosten voor de (verplichte) inhuur van heftruck en andere logistieke middelen voor het laden, lossen en transporteren op de evenement locatie van materialen, indien de locatie of organisator van het evenement hier een exclusief leverancier voor heeft aangesteld;
• exclusief eventuele kosten verbonden aan de opslag en/of de af- en aanvoer van emballage en/of (transport)middelen en (rest)materialen tijdens looptijd van de beurs;
• exclusief BTW en de op dat moment ingevoerde in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten in binnen- en buitenland;
• vermeld in Euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
5.3
Indien zich een wijziging van omstandigheden of verhoging van een of meer kostprijs-bepalende factoren na het uitbrengen van de offerte voordoet, is A-Booth gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan Opdrachtgever. A-Booth is hiertoe uitsluitend gerechtigd voorzover de verhoging A-Booth ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn. A-Booth maakt een wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk bekend onder opgave van de meerkosten.
5.4
Indien A-Booth de overeengekomen prijzen verhoogt als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop A-Booth dit schriftelijk heeft medegedeeld bij aangetekend schrijven en derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval heeft A-Booth geen recht op een schadevergoeding. Indien A-Booth al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
5.5
Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6 - Kosten en vergoedingen
6.1
Indien geen Overeenkomst tot stand komt, maar Opdrachtgever van het Ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken, in eigen beheer of door derden, dan is hem dat uitsluitend toegestaan indien A-Booth daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en indien Opdrachtgever de door A-Booth vast te stellen vergoeding heeft betaald.

Artikel 7 - Bijzondere Overeenkomsten, orders via (online)manual
7.1
Bij iedere bestelling ingediend middels een papieren of online/ digitaal/ Internet handboek/manual, dienen volledige NAW gegevens van de besteller meegezonden te worden. Tevens dient de bestelling te zijn voorzien van een datum aanduiding en handtekening. Bestellingen met onvolledige NAW gegevens of  zonder ondertekening worden door A-Booth niet in behandeling genomen.
7.2 
Na ontvangst van de ondertekende bestelling, wordt deze bij acceptatie bevestigd door toezending van een factuur. Voor deze factuur geldt een betalingstermijn die vervalt vóór de opening van het betreffende evenement en voorzover de factuurdatum meer dan 30 dagen vóór de opening van het evenement gelegen is, binnen 30 dagen na factuurdatum. Hetgeen bepaald is in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden blijft onverkort van kracht.
7.3 
Voor bestellingen die binnenkomen na de vervaldatum van de in ieder handboek opgenomen vroegboek korting, maakt A-Booth een voorbehoud voor wat betreft de beschikbaarheid van de gewenste kleur, vorm, maat en/ of aantal van het bestelde artikel. Bij niet beschikbaarheid van het gewenste artikel wordt een zoveel mogelijk gelijkend alternatief aangeboden tegen, indien mogelijk, eenzelfde tarief. A-Booth zal zich inspannen bestellingen die plaatsvinden gedurende de periode van opbouw van de beurs, de volgende ochtend voor opening van het evenement af leveren op de stand.
7.4 
Bij annulering van een bestelling vóór de in het handboek vermelde vervaldatum van de ‘vroegboek’ korting, wordt een bedrag aan administratiekosten berekend van 10% van het/ de betreffende item(s);
7.5 
Bij annulering van een bestelling na de in het handboek vermelde vervaldatum van de ‘vroegboek’ korting, wordt geen restitutie verleend.
7.6
Alle in een handboek vermelde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en op basis van huur.

Artikel 8 - Levering
8.1
De levering van de overeengekomen diensten en zaken vangt aan op het in de offerte of in de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden vermelde tijdstip.
8.2
De door A-Booth opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het verzenden van de offerte dan wel de bevestiging als genoemd in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van A-Booth vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van A-Booth is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de Opdrachtgever te vergen medewerking.
8.3
Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die te wijten zijn aan Opdrachtgever, is A-Booth gerechtigd de kosten die dit met zich meebrengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9 - Inspectie en volbrenging Opdracht
9.1
Opdrachtgever is verplicht om te inspecteren of de Opdracht uitgevoerd is conform de beschrijving van de Opdracht. A-Booth brengt Opdrachtgever er mondeling of schriftelijk van op de hoogte wanneer zij verwacht dat de Opdracht volledig zal zijn uitgevoerd en wanneer de inspectie plaats zal vinden.
9.2
Reclames dienen tijdens de inspectie onverwijld aan A-Booth te worden gemeld. Indien de reclame als juist wordt beschouwd, zal A-Booth binnen een redelijke termijn tot herstel overgaan. Hierna zal opnieuw inspectie plaatsvinden conform het bepaalde in artikel 8.1.
9.3
De Opdracht wordt als volbracht en door Opdrachtgever geaccepteerd beschouwd indien Opdrachtgever niet tijdig op het afgesproken tijdstip van inspectie aanwezig is, Opdrachtgever geheel verzuimt om bij de aangekondigde inspectie aanwezig te zijn of indien tijdens de inspectie niet wordt gereclameerd.
9.4
A-Booth is gerechtigd ervan uit te gaan dat de bij oplevering en overdracht van de Opdracht aanwezige vertegenwoordiger van Opdrachtgever deze rechtsgeldig vertegenwoordigt.

Artikel 10 – Eigendom
10.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de uitvoering van de Opdracht geleverde zaken en/of het ter beschikking gestelde na volbrenging van de Opdracht eigendom van A-Booth.
10.2
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken aan A-Booth op eigen kosten en uiterlijk binnen 12 (twaalf) uur na afloop van het evenement in het kader waarvan de zaken waren ingehuurd aan A-Booth te retourneren. De zaken dienen in dezelfde staat te verkeren als waarin zij verkeerden bij levering.
10.3
Indien Partijen zijn overeengekomen dat de in het kader van de Opdracht geleverde zaken in eigendom zullen worden overgedragen aan Opdrachtgever, dan geschiedt de eigendomsoverdracht op het moment waarop Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst en alle vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze Overeenkomst, waaronder de daaruit voortvloeiende schade, rente en kosten.
10.4
Gedurende de periode zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is het Opdrachtgever verboden om de geleverde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van A-Booth te bewaren. Voorts is Opdrachtgever verplicht de geleverde zaken gedurende deze periode afdoende te verzekeren.
10.5
A-Booth is gerechtigd de geleverde zaken direct terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel. Opdrachtgever zal daaraan alle medewerking verlenen en machtigt A-Booth  onherroepelijk alle locaties waar de eigendommen van A-Booth zich bevinden te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van die zaken komen voor rekening van Opdrachtgever. A-Booth is eveneens gerechtigd eventuele schade aan zaken op Opdrachtgever te verhalen of eventuele waardevermindering van zaken aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
10.6
Indien derden rechten op door A-Booth onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken doen gelden of Opdrachtgever weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde zaken te doen gelden, zal Opdrachtgever A-Booth hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is tevens verplicht de beslaglegger of derden er schriftelijk van in kennis te stellen dat betreffende producten eigendom van A-Booth zijn en A-Booth een afschrift daarvan te verstrekken.

Artikel 11 - Facturering en betaling
11.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
11.2
A-Booth is gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Zolang de gevraagde vooruitbetaling niet is verricht, is A-Booth niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht.
11.3
Betaling geschiedt zonder korting of verrekening, tenzij een tegenvordering door A-Booth uitdrukkelijk wordt erkend of deze in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
11.4
Bij betalingen d.m.v. creditcard wordt het totaal orderbedrag excl. BTW, verhoogd met 6% administratiekosten.
11.5
Wanneer na verzending van de (deel)factuur de Opdrachtgever verzoekt om een aanpassing hiervan, wordt er een bedrag aan administratiekosten van € 50,00 per wijziging in rekening gebracht.
11.6
Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting als genoemd in leden 1 en 2 van dit artikel, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. A-Booth is in dat geval gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Opschorting kan, afhankelijk van in welke fase het project zich bevindt, omvatten het niet aanvangen van de uitvoering van het werk, stopzetting, levering van bestelde artikelen en diensten blokkeren, dan wel retour halen, dan wel oplevering van een deel of het gehele werk geen doorgang laten vinden.
Daarnaast is A-Booth gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval die rente geldt. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een volledige maand gerekend.
11.7
De vordering van A-Booth tot betaling door Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra:
a. de betalingstermijn is overschreden;
b. Opdrachtgever failliet is verklaard of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd;
c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
11.8
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die A-Booth maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
11.9
Tot zekerheid van betaling van al hetgeen de Opdrachtgever aan of ten behoeve van A-Booth verschuldigd is, heeft A-Booth een retentierecht op alle goederen van de Opdrachtgever die in het kader van één of meerdere Overeenkomsten tussenbeiden, die tot onderwerp hebben het maken van een ontwerp, het opslaan van onderdelen en goederen en/of het uitvoeren van (bouw en demontage) werkzaamheden, ter beschikking zijn gesteld. Dit geldt tevens voor goederen en materialen die bij de uitvoering van het werk gebruikt zijn of die daarin, daaraan, daarop of daarbij tentoongesteld zijn.

Artikel 12 – Risico
12.1
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat A-Booth tijdig toegang krijgt tot de locaties en faciliteiten welke nodig zijn voor de nakoming van de overeenkomst. Het annuleren van of niet deelnemen aan het evenement komt voor rekening en risico van de Opdrachgever. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden de door A-Booth gemaakte kosten en gederfde winst te vergoeden.
12.2
Na volbrenging van de Opdracht komt het geleverde volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico gaat terug over op A-Booth op het moment van aflevering door Opdrachtgever aan hen conform het bepaalde in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden (verplichting tot inspectie door A-Booth van retour komende zaken, recht van reclameren, incl. bieden redelijke periode voor mogelijkheid tot herstel).
12.3
Opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot de in het kader van de Opdracht geleverde zaken onverwijld aan A-Booth mede te delen en is gehouden de schade die aan die zaken is ontstaan volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.
12.4
De schadevergoeding bedraagt de werkelijke schade van A-Booth uitgaande van de vervanginsgwaarde, onverminderd de verdere aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade, opkomend aan de zijde van A-Booth wegens het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk (retour) afleveren van het werk.
12.5
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport bij aflevering aan A-Booth als bedoeld in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is de aansprakelijkheid van A-Booth voor eventuele schade beperkt tot maximaal € 100,- per m³.
12.6
Zaken van Opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het uitvoeren van de Opdracht, dienen door Opdrachtgever tijdig op het adres van A-Booth of op de plaats waar de Opdracht door A-Booth moet worden volbracht ter beschik¬king van hen te worden gesteld. Opdrachtgever is ¬aansprakelijk ¬voor alle schade die A-Booth lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van genoemde zaken, ongeacht de oorzaak daarvan.
12.7
De zaken van Opdrachtgever dan wel van een derde in geval van huur, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht, alsmede de zaken van Opdrachtgever of een derde die bestemd zijn om in, aan, op of bij het geleverde te worden ten¬toongesteld, zullen door A-Booth slechts naar de plaats van het evenement worden vervoerd, indien dat schriftelijk is overeengekomen. De kosten van dit vervoer komen ten laste van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.8
Het transport van de in artikel 11.5 van deze Algemene Voorwaarden genoemde zaken, daaronder begrepen het laden en lossen, komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
12.9
In de gevallen dat de zaken van Opdrachtgever door A-Booth tegelijk met zaken van laatstgenoemde worden vervoerd, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan zaken, transportmiddelen of personen in dienst van A-Booth als gevolg van enig gebrek aan de zaken van Opdrachtgever.
12.10
Het verblijf van de in lid 4 en 5 van dit artikel genoemde zaken in de ruimte waar het evenement plaatsvindt komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
12.11
De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 4 van dit artikel bedoelde zaken zijn voor rekening van Opdrachtgever.
12.12
Indien de opslag van de door Opdrachtgever op grond van artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden in eigendom verkregen zaken bij A-Booth onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, geldt dat de opslag van de zaken volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever komt. A-Booth is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van vermissing, diefstal of beschadiging van de zaken. Opdrachtgever vrijwaart A-Booth van alle aanspraken van derden ter zake van iedere schade veroorzaakt door de Opdrachtgever in eigendom verkregen en bij A-Booth in opslag staande zaken.

Artikel 13 – Bijzondere gebruiksvoorschriften huurmaterialen en meubilair
13.1
Om schade aan materialen en meubilair te voorkomen, dienen de volgende spelregels in acht te worden genomen:
• het is niet toegestaan in systeembouw wanden of meubilair te boren, te schroeven, te nieten en te spijkeren;
• het is niet toegestaan in houtbouw wanden gaten van een grotere diameter te zagen of anderszins aan te brengen (bijvoorbeeld voor kabeldoorvoer);
• het is tevens niet toegestaan om op materialen en meubilair te schrijven met ballpoint, stiften, potloden e.d.;
• de systeembouw wanden en de aluminium frames mogen niet beplakt worden met dubbelzijdig tape of andere bevestigingsmaterialen, indien deze bij verwijdering lijmresten achterlaten. Indien dit laatste toch het geval is, dienen de lijmresten door exposant te worden verwijderd;
• het is niet toegestaan zonder tussenkomst van A-Booth materialen in te korten, vast te spijkeren of te schroeven of enig andere bewerking toe te passen. Het is tevens niet toegestaan zonder tussenkomst van A-Booth het werk geheel of gedeeltelijk te demonteren.
13.2
Eventuele reparatiekosten en kosten van schoonmaak die naderhand door A-Booth gemaakt moeten worden voor het verwijderen van posters, tape, lijmresten e.a. zullen bij de exposant in rekening worden gebracht. Bij beschadigingen aan materialen zodanig dat deze niet meer her te gebruiken zijn, wordt de vervangingswaarde per eenheid in rekening gebracht. Meerwerk cq. schades die minder dan € 115,00 bedragen, worden verhoogd met € 25,00 administratiekosten.
13.3
Beschadigingen of de kosten van schoonmaak van gehuurd meubilair zullen in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Voor vermissing of diefstal van goederen uit of achtergelaten in van A-Booth gehuurd meubilair, is A-Booth niet aansprakelijk.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
14.1
A-Booth is slechts aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de Overeenkomst. De totale aansprakelijkheid van A-Booth is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
14.2
A-Booth is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.
14.3
In het bijzonder is A-Booth nimmer aansprakelijk voor de werking, inhoud van of rechten op door haar ter beschikking gestelde (computer)programma’s, software, handboeken en/of manuals, handleidingen en eventuele schade die hieruit voortvloeit. A-Booth voert hiertoe onder andere een actief beleid voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) en beschikt daartoe over een Informatiebeveligingsbeleid en bijbehorende Privacyverklaring.
Tevens wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor schade als gevolg van een technische storing, stroomuitval, het niet toegankelijk zijn van een database, onoordeelkundig gebruik of misbruik door Opdrachtgever en/of enig ander gebruiker hiervan.
14.4
A-Booth is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.
14.5
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien en voor zover de aansprakelijkheid van A-Booth voor de betreffende schade is verzekerd en uitkering onder de betreffende verzekering plaatsvindt. Indien een eigen risico van toepassing is, dan strekt het eigen risico in mindering op het bedrag waarvoor A-Booth aansprakelijk is. A-Booth is evenwel niet verplicht om rechten onder die verzekering geldend te maken, indien zij door Opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden.
14.6
De vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever is pas opeisbaar nadat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens A-Booth heeft voldaan.
14.7
Opdrachtgever vrijwaart A-Booth voor alle aanspraken van derden ter zake van de door A-Booth  aan Opdrachtgever geleverde zaken, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
14.8
De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 15 - IE-rechten
15.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt A-Booth IE-rechten, ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens en zaken mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A-Booth niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
15.2
Opdrachtgever zal nimmer de IE-rechten van A-Booth aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om één of meer van deze rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van deze rechten te verkrijgen.
15.3
Opdrachtgever zal A-Booth direct informeren, indien hem blijkt dat een derde (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van A-Booth.

Artikel 16 – Overmacht
16.1
Onder overmacht aan de zijde van A-Booth is sprake indien A-Booth verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van hen zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien. Van overmacht is onder meer sprake in geval van oorlog / oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, leveranciers en/of onderaannemers van A-Booth die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, storingen in de levering van energie, water en (tele)communicatie services in het bedrijf van A-Booth en tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis door de organisator van het evenement of door de exploitant van de daarvoor bestemde locatie.
16.2
Zodra een omstandigheid als genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, dan zal A-Booth Opdrachtgever daarover direct informeren, onder opgave van de verwachte gevolgen van die omstandigheid voor de nakoming van haar verplichtingen.
16.3
A-Booth heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in geval en voor de duur van een situatie van overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden en nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door A-Booth daardoor niet mogelijk is, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
16.4
Indien volbrenging van de Opdracht als gevolg van overmacht zodanig wordt vertraagd dat volbrenging van de Opdracht niet vóór de opening van het evenement kan plaatsvinden, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. A-Booth heeft in dat geval recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
16.5
Indien A-Booth bij het intreden van de periode van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.


Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1
Op deze Algemene Voorwaarden, op alle Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
17.2
De bevoegde rechter in het arrondissement waar A-Booth is gevestigd (Noord-Holland) is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Partijen kennis te nemen. Geschillen tussen twee facilitaire bedrijven zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de eisende partij haar woonplaats heeft.

 

Laatst herzien maart 2019